ПРАВНИ ТЕРМИНИ И УСЛОВИ - STOUFFVILLE ХОНДА

Добредојдовте на веб-страницата на Stouffville Honda, страница создадена, напојувана и одржувана од DealerCity.ca. Вие сте поканети да пристапите, да ја разгледате и да ја користите оваа страница во согласност со следниве законски услови („Правни правила и услови“).

Со пристапувањето, прелистувањето и користењето на оваа страница значи дека ги прифаќате овие правни услови и услови, што претставува обврзувачки договор помеѓу вас и Stouffville Honda, DealerCity.ca или било кој партнер, доколку е применливо. Stouffville Honda, DealerCity.ca и филијали ве охрабруваат да ги прочитате Правните услови, вклучувајќи ја и Политиката за приватност на Хонду Хонду. Ако не ги прифатите овие услови, немојте да ја користите оваа страница. Ако во било кое време за време на користењето на оваа страница, не се согласувате со овие правни Услови и правила, љубезно прекинете со користењето на оваа страница.

Правата на интелектуална сопственост nотрови

Авторски права © Stouffville Хонда, DealerCity.ca и филијали. Сите права се задржани.

Целокупната содржина на оваа страница, вклучително и не ограничувајќи се на, целиот софтвер, текст, податоци, звук, програмирање, слики, графики и дизајн на страницата и избор, организација и уредување на горенаведеното (заедно, „Содржина“) се заштитени со авторско право и други права на интелектуална сопственост и се во сопственост или се користат под лиценца на Stouffville Honda, DealerCity.ca или соодветната филијала.

Заштитените знаци, услужните марки, логоата и другите ознаки што ги користат на оваа страница од Stouffville Honda, DealerCity.ca и придружните друштва („Трговските марки“) се или во сопственост или контролирани од Stouffville Honda, DealerCity.ca или соодветната филијала. Списокот на трговски марки на Штуфвил Хонда се вметнува со упатување и претставува дел од овие правни правила и услови. Забрането е користење на овие трговски марки без претходно писмено одобрение од Stouffville Honda, DealerCity.ca или соодветните филијали и не смее да се користи во врска со кој било производ или услуга на кој било начин што може да предизвика конфузија меѓу клиентите или на начин што ги омаловажува или дискредитира Stouffville Honda, DealerCity.ca или соодветната филијала. Сите трговски марки, услужни марки, логоа и други ознаки што се појавуваат на оваа страница се сопственост на нивните соодветни сопственици.

Вие се согласувате да се усогласат со известувањето за авторски права или дополнителни ограничувања содржани во некоја од содржините.

Ограничувања за употреба

Можете да преземете и да користите разумен број примероци од содржината на секој компјутер за ваша лична, некомерцијална употреба, под услов: (а) да останете непроменети за известувањата за авторски права и интелектуална сопственост (б) да не ја менувате содржината, и (в) да не ја користат содржината за да предложат поврзаност со Stouffville Honda, DealerCity.ca или партнер или некој од нивните производи, услуги или брендови. Вие не смеете да менувате, објавувате, пренесувате, пренесувате, продавате, репродуцирате, испраќате, објавувате, дистрибуирате, создавате изведени дела од, или на кој било начин да експлоатирате некоја од содржините, во целост или делумно, освен како Stouffville Honda.

DealerCity.ca или придружната подружница изрично дозволуваат во овие правни услови. Вашето користење на содржината за која било друга цел, освен оние што се изрично одобрени (вклучувајќи ја и вашата употреба на содржината на која било друга веб-страница или мрежно компјутерско опкружување) е повреда на правата на интелектуална сопственост и други сопственички права на Stouffville Honda, DealerCity.ca или применливите подружница и може да ве подложи на граѓанска одговорност или кривично гонење според важечките закони.

Канада содржина

Возилата, производите и услугите што се опишани на оваа страница содржат единствени канадски спецификации и карактеристики достапни само во Канада на жителите на Канада и само таму каде што тоа е дозволено со закон. Цените и другите финансиски информации објавени на оваа страница се во канадски долари, освен ако Stouffville Хонда, DealerCity.ca или соодветната филијаличка држава инаку и Stouffville Хонда, DealerCity.ca или важечките филијали можат да ги менуваат цените и другите финансиски информации, можности за вработување и други информации обезбедени на оваа страница во било кое време без претходна најава.

Информациите на оваа страница може да содржат неточности и грешки и може да се ажурираат во било кое време без претходно notice.sm Stouffville Хонда, DealerCity.ca или важечката филијали не ја гарантираат точноста или комплетноста на овие информации и ја отфрлаат целата одговорност за грешките или пропустите што ги содржи. Stouffville Хонда, DealerCity.ca или придружната филијала нема под никакви околности да бидат одговорни за штетите настанати по пристапот и користењето на оваа веб-страница и информациите што ги содржи.

Оваа страница и информациите што ги содржи се дадени како што се и не подлежат на никаква имплицитна или експлицитна гаранција. Stouffville Honda, DealerCity.ca или соодветната филијала ја отфрлаат целата одговорност и не нудат никакви гаранции за сообразноста со специфичните барања или веродостојноста и точноста на информациите содржани на веб-страницата на Stouffville Honda. Администраторите, менаџерите и вработените во Stouffville Honda, DealerCity.ca или соодветната филијала во никој случај нема да бидат одговорни за каква било штета предизвикана од погрешни или неточни информации содржани на оваа страница. Доколку се открие грешка или неточност, Stouffville Honda, DealerCity.ca или соодветната филијала ќе се обврзе да ја поправи што е можно поскоро. Stouffville Honda, DealerCity.ca или соодветната филијала не гарантираат достапност на возило. Во случај на несогласување помеѓу списокот на залихи и физички достапни возила, контактирајте директно со Stouffville Honda.

Линкови до веб-страници на 3rd

Оваа страница може да содржи хиперлинкови на веб-страници на трети страни. Употребата на такви веб-сајтови поврзани со оваа веб-страница не е одговорност на Хонда од Stouffville. Stouffville Honda, DealerCity.ca или филијали не може да ја осигури достапноста, сигурноста и точноста на содржината на веб-страница достапна преку линк или било која врска содржана во веб-страница достапна преку хиперврска. Stouffville Хонда, DealerCity.ca или подружницата ги обезбедуваат овие линкови само како погодност, а вклучувањето на било која врска не значи и не е поддржано од Stouffville Honda, DealerCity.ca или применливиот партнер за веб-страницата достапна преку линк или содржина.

Приватност

За време на вашата употреба на оваа страница, можете доброволно да ги доставите личните информации до Stouffville Honda, DealerCity.ca или филијала. Stouffville Honda, DealerCity.ca и соодветната филијала ве охрабруваат да ја прочитате Политиката за приватност на Stouffville Honda („Политиката за приватност“) пред да ја користите оваа страница. Со користење на оваа страница, вие се согласувате со Политиката за приватност која опишува како со личните информации собрани преку оваа страница ракуваат Stouffville Honda, DealerCity.ca и соодветната филијала. Ако не се согласувате со Политиката за приватност, не давајте никакви лични информации.

Промени во правните услови и услови

Stouffville Honda, DealerCity.ca и филијали го задржуваат правото да ги променат овие законски одредби во секое време и вие се согласувате со овие промени. Овие промени ќе стапат на сила по доставувањето на известувањето од страна на Stouffville Honda, DealerCity.ca или соодветната филијала во каква било форма, вклучувајќи, без ограничување, објавување на страницата. Вие се согласувате редовно да ги разгледувате овие законски услови објавени на оваа страница за да бидете информирани за таквите промени. Употребата на овој сајт по вакви промени претставува ваш договор да ги следите и да бидете обврзани кон променетите правни Услови и правила. Ако во било кое време, овие законски одредби и услови повеќе не се прифатливи, веднаш мора да ја прекинете употребата на оваа страница.

Модификација или престанок на услугата

Stouffville Honda, DealerCity.ca и филијали го задржуваат правото по нивно дискреционо право, да го ограничуваат, суспендираат или да го прекинат пристапот до оваа страница, во целост или делумно, во секое време и од било која причина, без претходна најава или одговорност за вас. Stouffville Honda, DealerCity.ca и подружниците може во секое време да ја менуваат, суспендираат или да ја прекинат веб-страницата, целосно или делумно, без претходна најава или одговорност за вас.

Надлежност, Управно право и арбитража

Stouffville Honda, DealerCity.ca и филијали не прават застапеност дека содржината на сајтот е соодветна или достапна за одреден регион. Вие сте одговорни за усогласеност со локалните закони во вашето место на живеење до степен до кој таквите закони се применуваат. Овие законски одредби и услови и користење на оваа веб-страница ќе се регулираат и се толкуваат во согласност со законите на покраината Квебек и федералните закони на Канада што се применуваат во неа, без оглед на кој било закон или принцип на судир на закони. Конвенцијата на Обединетите нации за договори за меѓународна продажба на стоки не се применува на овие правни услови или какви било комуникации за трансакции со или преку страницата.

Генерално

Ако било која одредба од овие правни услови е незаконска, неважена или на друг начин неизвршлива, таквата одредба ќе се смета за раздвоена од овие правни услови и не влијае на валидноста и спроведливоста на останатите одредби. Секции 1, 2, 4, 5, 6 и 7 ќе го преживеат раскинувањето на овој договор и сите други одредби кои според нивните услови или по својата природа треба да преживеат. Овие правни услови ги сочинуваат целиот договор помеѓу вас и Stouffville Хонда, DealerCity.ca и / или подружници и ги заменуваат сите претходни договори помеѓу вас и Stouffville Honda, DealerCity.ca и / или филијали за ваша употреба на оваа страница.

Јазик

Страните на овој договор изјавуваат дека побарале овој договор и сите помошни документи да бидат подготвени на англиски јазик.